Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể cùng với các thành viên khác trong đội của mình tạo một board không?