Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thêm nội dung khi Board dùng chung đã được nạp sẵn vào bàn phím của tôi không?