Chuyến đến nội dung chính

Các thành viên trong nhóm của tôi có thể chia sẻ board mà tôi đã chia sẻ với họ không?