Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể ngăn các thành viên trong nhóm chia sẻ board của mình không?